062-3104906

(ในวันและเวลาราชการ)

Carousel Image
Image

วัตถุประสงค์

1) เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพทั้งในด้านกิจกรรม การพัฒนาพื้นที่และงานวิชาการสำหรับนักศึกษา-อาจารย์ สาขาพัฒนาชุมชน/สังคมและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ
2) เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ นิสิต และนักศึกษา สาขาวิชาพัฒนาชุมชน/สังคมและสาขาที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ
3) เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มเป้าหมาย

1) คณาจารย์ บุคลากร สาขาพัฒนาชุมชน/สังคม/ท้องถิ่น
2) นิสิต/นักศึกษา สาขาพัฒนาชุมชน/สังคม/ท้องถิ่น
3) นักพัฒนา ผู้นำชุมชน และผู้สนใจทั่วไป

รูปแบบการจัดกิจกรรม

1) การบรรยายพิเศษทางวิชาการ (Keynote Speaker)
2) การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation)
3) การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)

กลุ่มสาขาการนำเสนอผลงานวิชาการ

1. กลุ่มมนุษยศาสตร์

2. กลุ่มสังคมศาสตร์

3. กลุ่มครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์

4. กลุ่มวิจัยรับใช้สังคม

5. กลุ่มศิลปกรรม

6. กลุ่มภาษาศาสตร์

อัตราค่าลงทะเบียน

คณาจารย์ นักวิจัย บุคคลทั่วไป

3,000 บาท

นักศึกษาและระดับบัณฑิตศึกษา

2,000 บาท

ผู้เข้าร่วมประชุม (ไม่นำเสนอผลงาน)

500 บาท

การชำระเงิน

ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (กองทุนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
หมายเลขบัญชี 821-418580-2
ชื่อธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สาขา ประตูช้างเผือก

การแจ้งชำระเงิน

1 ล๊อกอิน เข้าสู่ระบบ
2 คลิกเมนูแจ้งชำระเงิน
3 กรอกข้อมูลและแนบหลักฐานการชำระเงิน แล้วคลิกแจ้งชำระเงิน
4 รอเจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบยอดเงิน